Hemophilia, bệnh von Willer brand và bệnh bất thường chức năng tiểu cầu là các rối loạn chảy máu có thể dẫn đến chảy máu kéo dài ở các bộ phận khác nhau của cơ thể. Các đợt chảy máu có thể xảy ra một cách tự phát hoặc sau một số chấn thương. Mặc dù bệnh hemophilia xảy ra chủ yếu ở nam giới, bệnh bất thường chức năng tiểu cầu và bệnh von Willerbrand có thể xảy ra ở cả nam và nữ giới. Trong trường học, một đứa trẻ với một trong những rối loạn chảy máu trên có thể cần trợ giúp thêm khi có chảy máu. Những hướng dẫn này sẽ giúp cho nhà trường có thêm hiểu biết để có thể sơ cứu ban đầu cho đứa trẻ nếu có chảy máu.

Vui lòng xem và tải tài liệu tại đây.

Bình luận